Кои се потребните документи за прием во државјанство на Република Северна Македонија?


- биографија

- Извод од МКР на РСМ 

- Извод од МКВ на РСМ

- Доказ за обезбеден стан

- Доказ за постојан извор и висина на средства за егзистенција

- Уверение дека не се води кривична постапка во РМ

-Уверение дека не се води кривична постапка во државата чиј државјанин е

- Уверение од казнена евиденција од држават чиј државјанин е

- Доказ за потекло (ИМКР за родителите)

- Прашалник за познавање на македонскиот јазик

- Контакт адреса во РМ

Последно ажурирање: 23 ноември 2020