Билатерални односи со Република Хрватска


Дипломатските односи меѓу Република Северна Македонија и Република Хрватска се воспоставени на 30 март 1992 година. 


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори предмет на ратификација

1. „Спогодба меѓу Република Македонија и Република Хрватска за воспоставување на дипломатски односи меѓу двете држави“

 • склучена на 30 март, 1992 година.,
 • во сила од 30 март 1992 година

2. „Договор меѓу Република Македонија и Република Хрватска за извршување на судски одлуки во кривични предмети “

 • склучен во Скопје, на 2 септември,1994 година..
 • во сила од 26 мај 1995 година

3. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за поттикнување и заемна заштита на вложувањата“

 • склучен во Загреб, на 6 јули, 1994 година.
 • во сила од 4 ноември, 1995 година

4. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за трговија и стопанска соработка“

 • склучена во Загреб, на 6 јули, 1994 година.. 
 • во сила од 10 април, 1995 година

5. „Договор меѓу Република Македонија и Република Хрватска за одбегнување на двојното оданочување по однос на  данокот од доход и данокот на капитал“

 • склучена во Загреб, на 6 јули, 1994 година.
 • во сила од 11 јануари 1996 година

6. „Спогодба за редовен воздушен сообраќај меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска“

 • склучена во Загреб, на 6 јули, 1994 година.
 • во сила од 1 мај 1995 година

7. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за меѓународен патен сообраќај“

 • склучена во Загреб, на 6 јули, 1994 година.
 • во сила од 11 мај 1995 година

8. „Договор помеѓу Република Македонија и Република Хрватска за правна помош во граѓанските и кривичните предмети“ 

 • склучен во Скопје, на 2 септември,1994 година. 
 • во сила од 26 мај, 1995 година

9. „Договор за пријателски односи и соработка помеѓу Република Македонија и Република Хрватска“  

 • склучен во Загреб, на 6 јули, 1994 година.
 • во сила од 21 јули, 1999 година

10. „Договор за соработка меѓу Владата на Република Македонија  и владата на Република Хрватска во борбата против меѓународната незаконска трговија со дрога и психотропни супстанции, меѓународниот тероризам и организираниот капитал“

 • склучен на 12 април, 1996 година.
 • во сила од 16 мај, 1997 година

11. „Договор за културна и просветна соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска“

 • склучена во Скопје на 4 декември 1995 година.
 • во сила од 11 ноември 1997 година

12. „Договор меѓу Република Македонија и Република Хрватска за социјално осигурување“

 • склучен во Скопје, на 09 мај, 1997 година.
 • во сила од 1 ноември 1997 година.

13. „Спогодба за научна и технолошка соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска“

 • склучена на 14 јануари,1997 година.
 • во сила од 22 септември, 1997 година

14. „Конзуларана конвенција меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска“ 

 • склучена на 14 јануари, 1997 година.
 • во сила од 28 мај 1998 година

15. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за уредување на имотно правните односи“

 • склучен во Загреб, на 18 ноември, 1998 година.
 • во сила од 12 август 1999 година

16. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за соработка во областа на управувањето со животната средина и заштита на природата“

 • склучен во Загреб, на 1 март, 2002 година.
 • во сила од 9 мај, 2003 година

17. „Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за предавање и преземање на лица со незаконски престој“

 • склучен во Загреб,  на 17 септември 2001 година.
 • во сила од 1 февруари, 2003 година

18. „Спогодба за соработка помеѓу Република Македонија и Република Хрватска во контекст на приближувањето и пристапувањето кон Европската Унија“

 • потпишана во Скопје, на 6 септември 2004 година.
 • во сила  26. 02. 2005 година

19. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за соработка во областа на здравството и медицината“

 • склучена во Загреб, на 01 јуни, 2005 година.. 
 • во сила од 11 септември, 2007

20. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за соработка во областа на туризмот“

 • потпишан во Загреб, на 6 април 2006 година.

20а) Договор за измени и дополнувања на Договорот

 • Со размена на Ноти на 08. мај, 2008 и на 13.октомври, 2008

21. „Спогодба меѓу Република Македонија и Република Хрватска за заштита на правата на македонското малцинство во Република Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија“

 • склучена во Сплит, на 13 октомври ,2007 година..
 • во сила од 30 мај 2008 година

22. „Спогодба меѓу Владата за Република Македонија и Владата на Република Хрватска за размена и заемна заштита на класифицирани информации“

 • склучена во Загреб, на 14 ноември, 2008 година.. 
 • во сила на 10 јули 2009 година

23. „Спогодба меѓу Република Македонија и Република Хрватска за соработка во заштитата од природни и техничко-технолошки катастрофи“

 • склучена во Загреб, на 14 октомври, 2010 година.. 
 • во сила од 01 мај, 2011 година

24. „Договор меѓу Република Македонија и Република Хрватска за екстрадиција“ 

 • потпишан во Загреб, на 31 октомври, 2011 година
 • во сила од 22 ноември 2012 година. 

25. „Договор меѓу Владата на  Република Македонија и Владата на  Република Хрватска за полициска соработка“ 

 • потпишан во Скопје,  на 28 мај, 2012 година.
 • во сила од 20 август 2013 година 

26. „Договор помеѓу Република Македонија и Република Хрватска за евроатлантско партнерство“

 • потпишан во Охрид, на 31 мај 2013 година.
 • Во сила од 12 март 2014 година

27. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за изменување и дополнување на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за трговија и стопанска соработка “

 • склучен во Скопје на 25.11.2013 година 
 • Во сила на 01 јуни 2015 година

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Протокол за соработка меѓу Министерство за надворешни работи на Република Македонија и Министерство за надворешни работи на Република Хрватска“

 • склучен во Загреб на 12 април 1996 година 

2. „Меморандум за соработка во рамките на процесот за европска интеграција меѓу Секторот за европска интеграција при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија  и Министерството за европски интеграции при Владата на Република Хрватска“

 • потпишан во Скопје на 15.03.2003 година

3. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за одбрана на Македонија, Министерството за одбрана на Албанија и Министерството за одбрана на Хрватска за формирање на здружен медицински тим за учество во операцијата ИСАФ предводена од НАТО во Авганистан“

 • потпишан во Брисел на 4 мај 2005 година

4. „Протокол за соработка помеѓу Министерството за правда на Република Македонија и Министерството за правосудство на Република Хрватска“

 • потпишан во Загреб на 2 февруари 2006 година

5. „Деловник на Заедничкиот Комитет воспоставен со Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и Република Хрватска во контекст на приближување и пристапување во Европската Унија“ 

 • потпишан, во Скопје на 16 март 2006 година 

6. „Протокол од Третото заседание на заедничката Комисија за научна и технолошка соработка меѓу Република Македонија и Република Хрватска“

 • склучен во Загреб на 12 јули 2007 година,

7. „Протокол за избор на заеднички проекти за научна и технолошка соработка меѓу Република Македонија и Република Хрватска за 2007 и 2008 година“.

8. „Протокол за соработка меѓу Секторот за дипломатска едукација при Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Дипломатската академија на Министерството за надворешни работи и европска интеграција на Република Хрватска“

 • склучен во Скопје на 01 октомври, 2008 година

9. „Програма за културна соработка меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Република Хрватска за период 2009-2011 година“

 • потпишана на 19 јуни, 2009 година.

10. „Договор за соработка помеѓу Институтот за национална историја, Скопје Република Македонија и Хрватскиот институт за историја од Загреб, Република Хрватска“

11. „Програма за културна соработка меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Република Хрватска за периодот 2012 – 2015 година“

 • потпишана во Дубровник, на 10 јули, 2011 година.

12. „Протокол меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи  на Република Хрватска за соработка во текот на туристичката сезона 2012 година“ 

 • потпишан во Скопје на 28 мај 2012 година.

13. „Спогодба помеѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за одбрана на Република Хрватска за изработка на студија за потребите за набљудување на воздушниот простор и врските на БиХ, ЦГ и Република Македонија во поддршка на Балканскиот регионален пристап кон Противвоздушната одбрана (BRAAD)“

 • потпишана во Загреб, на 28 јануари 2014 година.

14. „Meморандум за соработка  помеѓу Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија и Министерството за социјална политика и млади  на Република Хрватска во областа на социјалната политика, “

 • потпишан во Скопје на 04.09.2015 година  и во Загреб, на 22 септември  2015 година 

15. „Меморандум за соработка меѓу Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и Хрватскиот комитет за јавен надзор на ревизијата“

 • склучен во Загреб на 04.04.2016 година

16. „Програма за културна соработка меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Република Хрватска за периодот 2016-2019 година“

 • потпишана во Дубровник на 10.7.2016 година

 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020